8582 Katy Freeway, Suite 105, Houston, Texas 77024